เครื่องมือ/วิธีการวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์

สถาบันวิเคราะห์และพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ไทยจะใช้เครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มของผู้บริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้เชี่ยวชาญระดับ ศ.ดร และ รศ.ดร. จากมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 20 ท่าน ในการวิเคราะห์รายละเอียดที่ส่งผลต่อราคาหุ้น ในแต่ละกลุ่ม แต่ละบริษัท และนำข้อมูลทั้งหมดไปทำการวิเคราะห์ผลด้วยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของสถาบัน ในภาคการศึกษาและสถาบันภาคเอกชน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่นและจีน รวมทั้งใช้การวิเคราะห์ ทางด้านเทคนิคและกลยุทธ์ในการดำเนินการของคณะผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัท ซึ่งกล่าวได้ว่า จะเป็นการใช้ทุกวิธีที่มีอยู่มาทำการวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อให้ได้หุ้นจำนวน 20 รายการที่ดีที่สุด ในทุกสัปดาห ์เพื่อให้นักลงทุนทุกประเภทนำไปใช้เป็นแนวทางในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด ทั้งในการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว