สถาบันวิเคราะห์และพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ไทย

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดตั้งเพื่อให้บริการผลสรุปจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของผู้ทรง คุณวุฒิที่ประกอบไปด้วย

  1. ผู้บริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน
  2. ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง
  3. ผู้เชี่ยวชาญระดับ ศ.ดร และ รศ.ดร. จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการวิเคราะห์ผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลคอมพิวเตอร์ ในทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักลงทุนทุกประเภทนำไปใช้เป็นแนวทางในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทน สูงสุดทั้งในการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ในแต่ละสัปดาห์จะประกอบด้วยหุ้นจำนวน 20 รายการ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแนวโน้ม ดีที่สุดในช่วงสัปดาห์นั้น ไม่ว่าตลาดหลักทรัพย์จะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงและสามารถนำผลสรุป ที่ได้นำไปใช้ในการลงทุนระหว่าง 1-2 สัปดาห์ ซึ่งจะทำให้ท่านไม่ต้องเสี่ยงต่อการซื้อ-ขายหุ้นจากการที่มี ความรู้ ประสบการณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารข้อมูลตลอดเวลา และการได้มาซึ่งข้อมูลจากข่าวสารวงในของบริษัท โดยสถาบันวิเคราะห์และพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ไทยจะขอทำหน้าที่ในส่วนการเฝ้าติดตาม และทำการวิเคราะห์ผล เพื่อให้ได้ผลสรุปในการนำเสนอหุ้นที่มีแนวโน้มในการลงทุนดีที่สุดจำนวน 20 รายการ ในทุกสัปดาห์ ซึ่งจะทำให้การลงทุนของท่านได้ผลตอบแทนสูงสุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้